พื้นฐาน SQL, REST API CRUD ข้อมูลด้วย Nodejs, Express, MySQL

Software Installation

เตรียมฐานข้อมูล (Database)

 • สร้างฐานข้อมูลชื่อว่า mydb
 • สร้างตาราง users โดยกำหนด column เช่น id (เป็น Primary Key และ AUTO_INCREMENT: A_I), fname, lname, username, password, avatar ดังภาพ

ใช้ SQL จัดการข้อมูล

 • CREATE
INSERT INTO `users`(`fname`, `lname`, `username`, `password`, `avatar`) VALUES ('[value-1]','[value-2]','[value-3]','[value-4]','[value-5]')
 • READ (ALL)
SELECT * FROM `users`
 • READ (by id)
SELECT * FROM `users` WHERE id = 1
 • UPDATE (by id)
UPDATE `users` SET `fname`='[value-1]',`lname`='[value-2]',`username`='[value-3]',`password`='[value-4]',`avatar`='[value-5]' WHERE id = 1
 • DELETE (by id)
DELETE FROM `users` WHERE id = 1

เริ่มต้นเขียน REST API ด้วย Nodejs + Express

สร้างโปรเจค

mkdir node-express-crud
cd node-express-crud
npm i express cors mysql2
npm i -g nodemon
 • สร้างไฟล์ server.js และเพิ่ม code หลักของ API

nodemon server.js
 • code API สำหรับ READ (all) และ READ (by id)

สามารถทดสอบ API ผ่าน browser ได้ โดยใช้ URL:

http://localhost:5000/users และ http://localhost:5000/users/1

 • code API สำหรับ CREATE

สามารถทดสอบ API ผ่าน POSTMAN ได้

 • code API สำหรับ UPDATE (by id)
 • code API สำหรับ DELETE (by id)

บทความโดย อ.ผศ.ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

--

--

Lecturer at Digital Innovation Technology, Rangsit University

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Karn Yongsiriwit

Karn Yongsiriwit

474 Followers

Lecturer at Digital Innovation Technology, Rangsit University