พื้นฐาน SQL, REST API CRUD ข้อมูลด้วย Nodejs, Express, MySQL

Karn Yongsiriwit
2 min readMar 22, 2022

--

Software Installation

เตรียมฐานข้อมูล (Database)

 • สร้างฐานข้อมูลชื่อว่า mydb
 • สร้างตาราง users โดยกำหนด column เช่น id (เป็น Primary Key และ AUTO_INCREMENT: A_I), fname, lname, username, password, avatar ดังภาพ

ใช้ SQL จัดการข้อมูล

 • CREATE
INSERT INTO `users`(`fname`, `lname`, `username`, `password`, `avatar`) VALUES ('[value-1]','[value-2]','[value-3]','[value-4]','[value-5]')
 • READ (ALL)
SELECT * FROM `users`
 • READ (by id)
SELECT * FROM `users` WHERE id = 1
 • UPDATE (by id)
UPDATE `users` SET `fname`='[value-1]',`lname`='[value-2]',`username`='[value-3]',`password`='[value-4]',`avatar`='[value-5]' WHERE id = 1
 • DELETE (by id)
DELETE FROM `users` WHERE id = 1

เริ่มต้นเขียน REST API ด้วย Nodejs + Express

สร้างโปรเจค

mkdir node-express-crud
cd node-express-crud
npm i express cors mysql2
npm i -g nodemon
 • สร้างไฟล์ server.js และเพิ่ม code หลักของ API

nodemon server.js
 • code API สำหรับ READ (all) และ READ (by id)

สามารถทดสอบ API ผ่าน browser ได้ โดยใช้ URL:

http://localhost:5000/users และ http://localhost:5000/users/1

 • code API สำหรับ CREATE

สามารถทดสอบ API ผ่าน POSTMAN ได้

 • code API สำหรับ UPDATE (by id)
 • code API สำหรับ DELETE (by id)

บทความโดย อ.ผศ.ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

--

--

Karn Yongsiriwit

Lecturer at Digital Innovation Technology, Rangsit University