เขียน Python ฝึกใช้ Pandas วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการตั้งคำถาม 6 ข้อ กับข้อมูลโควิด-19 ของไทย

บทความนี้จะแนะนำการใช้ library Pandas ของภาษา Python ในการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงข้อมูลเป็นแผนภูมิต่าง ๆ โดยใช้วิธีการตั้งคำถาม 6 ข้อกับข้อมูลโควิด-19 ของประเทศไทยนะครับ

แปลคลิปครับ

Software Installation

  • Python https://www.python.org/
  • Jupyter Notebook, Pandas และ Matplotlib
    เปิด command prompt/terminal แล้ว run คำสั่ง

Let’s Code

เปิดโปรแกรม Jupyter Notebook ด้วยการเรียกคำสั่ง

ไฟล์ข้อมูลที่ใช้ในตัวอย่างนี้ สามารถดาวน์โหลดได้จาก
https://melivecode.com/file/?f=csv/confirmed-cases-since-120864.csv
https://melivecode.com/file/?f=csv/thai_population_63.csv

เริ่มต้นให้โหลดข้อมูลเข้าตัวแปร DataFrame ของ Pandas ซึ่งจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลในตัวแปรแบบเป็นตาราง มีแถวและมีคอลัมน์ โดยข้อมูลที่ใช้จะเป็นข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยแบบรายวัน (เริ่มจาก 12/8/64 ถึง 21/8/64) จาก https://data.go.th/dataset/covid-19-daily

1. ความเสี่ยงในการเป็นผู้ติดเชื่อโควิดคืออะไรบ้าง?

2. ค่าสถิติของอายุผู้ติดเชื้อโควิด?

3. ช่วงอายุของคนติดเชื้อโควิด?

*เสริมเรื่องของการปรับ style หรือ theme การแสดงผล สามารถเลือก style ได้จาก https://matplotlib.org/stable/gallery/style_sheets/style_sheets_reference.html โดยในตัวอย่างจะเปลี่ยน style เป็น ggplot และปรับ font ให้เป็น tahoma เพื่อรองรับภาษาไทยต่อไป

4. จังหวัดที่เราอยู่ วันนี้มีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่ แยกตามเพศ?

5. อยากทราบแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยในแต่ละวัน?

สร้างคอลัมน์ใหม่ชื่อว่า date โดยทำการเปลี่ยนประเภทของคอลัมน์ announce_date ให้เป็น datetime ด้วยคำสั่ง pd.to_datetime

6. อัตราผู้ติดเชื้อโควิด?

ในส่วนนี้เราจะลองใช้วิธีการคำนวณอัตราผู้ป่วยต่อประชากร 100,000 คน (จริงๆ ควรจะเป็นการคำนวณจากจำนวณผู้ติดเชื้อทั้งปี แต่อันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ

โหลดข้อมูลประชากรมา ขอใช้ตัวอย่างจำนวนประชากรปี 2563 จาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx

แก้ไข กทม ให้เป็น กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถ merge กับ DataFrame ของจำนวนประชากรได้ โดยการสร้างคอลัมน์ใหม่ province

จบครับ :D

บทความโดย อ.ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

--

--

Lecturer at Digital Innovation Technology, Rangsit University

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store